قابل توجه دانشجويان گرامي

با توجه به تصويب شيوه نامه جديد در فرايند کارآموزي و اهميت درس کار آموزي و تاکيد بر انجام حضوري و صحيح آن، از نیمسال دوم 1403-1402 در صورت عدم رعايت مفاد مذکور در شيوه نامه مصوب، امکان صدور معرفي نامه و همچنين تاييد خاتمه کارآموزي ميسر نخواهد بود.  لازم به ذکر است فرم هاي مربوطه را ميتوانيد از سايت دانشکده دانلود نماييد.

​​​​​​​1- فرم شماره 1 (شروع کارآموزي )

2-فرم شماره 2 (گزارش ميان دوره )

3- فرم شماره 3 (خلاصه گزارش پایان دوره کارآموزی )

4- فرم شماره 4 ( ارزيابي پايان دوره )

5-شيوه نامه طي فرايند واحد کارآموزي و مسئله يابي

6 - فرم مسئله يابي 5-1

7 -فرم مسئله يابي 5-2

8- فرم 5-3 (فرم نهایی مسئله یابی)

Responsive Image