بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست تغییر شیوه آموزشی دانلود (16.4k)
نحوه دریافت تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی دانلود (1,082.9k)
نحوه درخواست مدرک مقطع قبلی دانلود (14.3k)
نحوه پیگیری درخواستها در سامانه امور آموزش دانلود (448.6k)
مراحل پس از دفاع تا تسویه و صدور مدرک دانلود (23.3k)
فرمهای کمیسیون موارد خاص دانلود (84.7k)
فرم تمدید سنوات نیمسال ششم و هفتم-1 دانلود (34.0k)
فرم تعریف پروپوزال ارشد دانلود (45.0k)
شیوه نامه نگارش پایان نامه دانلود (197.5k)
راهنمای درخواست مرخصی و حذف ترم دانلود (15.2k)
راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه آموزشی دانلود (17.5k)
راهنمای تمدید سنوات ارشد دانلود (15.8k)
درخواست کارت المثنی دانلود (46.2k)
حذف اضطراری و حذف پزشکی دانلود (14.8k)
اقدامات لازم جهت دفاع پایان نامه دانلود (18.2k)
ترتیب دانلود (14.2k)