بستن
FA EN AR RU FR CHI


1-مهندسی نساجی - کارشناسی

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

2-مهندسی نساجی - کارشناسی ارشد

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

3-مهندسی نساجی - دکتری

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب    
     
     

 

1- مهندسی نساجی - کارشناسی

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

2-مهندسی نساجی - کارشناسی ارشد

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

3-مهندسی نساجی - دکتری

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

1-مهندسی نساجی -کارشناسی

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

2-مهندسی نساجی -کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

3-مهندسی نساجی - دکتری

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول