1-مهندسی نساجی - کارشناسی

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب 1391/09/19 92ومابعد
     
     

 

2-مهندسی نساجی - کارشناسی ارشد

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب 1395/02/05 1396 ومابعد
     
     

 

3-مهندسی نساجی - دکتری

برنامه های مصوب درحال اجرا لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
برنامه مصوب 1395/02/05 1396 ومابعد
     
     

 

1- مهندسی نساجی - کارشناسی

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
شیمی نساجی 1391/09/19 92ومابعد
الیاف 1391/09/19 92ومابعد
     

 

2-مهندسی نساجی - کارشناسی ارشد

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
شیمی نساجی ورنگ 1395/02/05  
ساختارهای نانو لیفی 1395/02/05  
الیاف 1395/02/05  

 

3-مهندسی نساجی - دکتری

چارت کلی دروس عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
مهندسی نساجی 1395/02/05  
     
     

 

1-مهندسی نساجی -کارشناسی

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

2-مهندسی نساجی -کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول
     
     
     

 

3-مهندسی نساجی - دکتری

برنامه ترمیک عنوان گرایش تاریخ تصویب ورودی های مشمول