بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت دانشکده

دکتر ملک محمد رنجبر رئیس دانشکده فنـــی

دانشیار گروه مهندسی عمران تلفن : ۳۳۶۹۰۲۷۰   داخلی۳۰۷۰ ranjbar@guilan.ac.ir

 

دکتراسماعیل فلاح چولابی معـاون آمــوزشــی

استادیار گروه مهندسی برق تلفن: ۳۳۶۹۰۲۷۳  داخلی ۳۰۳۱

 

دکتر مرتضی سهرابی گیلانی مدیر تحصیلات تکمیلی

استادیار گروه مهندسی عمران تلفن :۳۳۶۹۰۵۲۹ داخلی ۳۱۴۲ m.sohrabi@guilan.ac.ir,

 

دکتر غلامرضا باقرسلیمی معاون پژوهشی و فناوری

استادیار گروه مهندسی برق تلفن : ۳۳۶۹۰۸۶۶ داخلی ۳۱۱۵ bsalimi@guilan.ac.ir

 

مهندس رحیم باخدای پاسکیابی

رئیس اداره امور عمومی دانشکده فنی – ۳۳۶۹۰۲۷۹-  داخلی ۳۰۳۰

 

خانم زهرا کیهان پیردهی

رئیس اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی -33690274-8 داخلی 3047