درباره دانشکده

مدیریت دانشکده

 

ریاست دانشکده فنـــی : دکتر سید سیامک اشرف

تحصیلات:  دکترای مهندسی شیمی

تخصص : جداسازی

تلفن : 33690270-013   ، داخلی : 3070

دورنگار: 33690271-013

پست الکترونیک : s_ashraf@guilan.ac.ir

معاونت آموزشی دانشکده فنی: دکتر شاهد حسن پور

تحصیلات:  دکترای شیمی

تخصص : تجزیه

تلفن : 33690273-013   ، داخلی : 3031

دورنگار: 33690271-013

پست الکترونیک : s_hassanpoor@guilan.ac.ir

 

معاونت پژوهشی و فناوری : دکتررضا حسن زاده پاک رضائی

تحصیلات:  دکترای مهندسی برق

تخصص : ------

تلفن : 33690866-013   ، داخلی : 3115

دورنگار: 33690271-013

پست الکترونیک : hasanzadehpak@guilan.ac.ir


​​​​​​​

مدیر تحصیلات تکمیلی : دکتر سید سعید محتوی پور

تحصیلات:  دکترای مهندسی برق

تخصص :

تلفن : 33690529-013   ، داخلی : 3052

دورنگار: 33690271-013

پست الکترونیک : mohtavipour@guilan.ac.ir

رئیس اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی: زهرا کیهان پیردهی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد جغرافیا

تخصص : ------

تلفن : 8-33690274-013، داخلی : 3047

دورنگار: 33690271-013

پست الکترونیک : zahrakeyhan99@gmail.com

 

رئیس اداره امور عمومی دانشکده فنی: مهندس سید کامیارکیایی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد کامپیوتر

تخصص : کامپیوتر

تلفن : 33690279-013   ، داخلی : 3030

دورنگار: 33690271-013

پست الکترونیک :