فرم های آموزشی دکتری

چک لیست جدید فراغت از ورودی 95 به بعد
فرم1-تعیین استاد راهنما
فرم3-موافقت با آزمون جامع
نحوه تصویب پروپوزال دکتری
روال دفاع از رساله دکتری
فرم2-درخواست مجوز آزمون جامع
فرم8-اعلام نتیجه عدم قبولی در دومین آزمون جامع به دانشجو
فرم12-درخواست دفاع از رساله دکتری
فرم4-اعلام مشروح نتیجه آزمون جامع
فرم6-اعلام نتیجه قبولی آزمون جامع به دانشجو
راهنمای تمدید سنوات دکتری
گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بورسیه
شیوه نامه نگارش پایان نامه دکتری
فرم7-اعلام نتیجه عدم قبولی در اولین آزمون جامع به دانشجو
فرم 16-نظر داوران درباره رساله دانشجو
روال دفاع از پروپوزال دکتری
صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری
فرم9-درخواست دفاع از پیشنهاد رساله دکتری
فرم_تمدید_سنوات_دکتری.docx
فرم تعریف پروپوزال دکتری خلاصه
فرم تعریف پروپوزال دکتری
فرم11-گزارش پیشرفت تحصیلی
فرم5-صورتجلسه ارزیابی جامع
فرم10-نتیجه برگزاری جلسه دفاع از رساله
فرم اعلام نظر استاد راهنما در خصوص تمدید سنوات
فرم ارزشیابی جلسه دفاع دکتری
Responsive Image