بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های دکتری

فرم های دکتری

زیر پوشه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم_تمدید_سنوات_دکتری دانلود (15.7k)
نحوه تصویب پروپوزال دکتری دانلود (16.9k)
گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بورسیه دانلود (27.8k)
فرم تعریف پروپوزال دکتری دانلود (101.5k)
فرم تعریف پروپوزال دکتری خلاصه دانلود (43.0k)
فرم 16-نظر داوران درباره رساله دانشجو دانلود (83.0k)
فرم12-درخواست دفاع از رساله دکتری دانلود (100.0k)
فرم11-گزارش پیشرفت تحصیلی دانلود (39.0k)
فرم10-نتیجه برگزاری جلسه دفاع از رساله دانلود (52.0k)
فرم9-درخواست دفاع از پیشنهاد رساله دکتری دانلود (59.5k)
فرم8-اعلام نتیجه عدم قبولی در دومین آزمون جامع به دانشجو دانلود (39.5k)
فرم7-اعلام نتیجه عدم قبولی در اولین آزمون جامع به دانشجو دانلود (38.5k)
فرم6-اعلام نتیجه قبولی آزمون جامع به دانشجو دانلود (39.0k)
فرم5-صورتجلسه ارزیابی جامع دانلود (51.0k)
فرم4-اعلام مشروح نتیجه آزمون جامع دانلود (44.5k)
فرم3-موافقت با آزمون جامع دانلود (37.5k)
فرم2-درخواست مجوز آزمون جامع دانلود (38.5k)
فرم1-تعیین استاد راهنما دانلود (41.0k)
صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری دانلود (30.0k)
شیوه نامه نگارش پایان نامه دکتری دانلود (199.5k)
روال دفاع از رساله دکتری دانلود (14.8k)
روال دفاع از پروپوزال دکتری دانلود (14.4k)
چک لیست جدید فراغت از ورودی 95 به بعد دانلود (37.5k)
راهنمای تمدید سنوات دکتری دانلود (15.4k)