بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی اخذ نمایند می رساند

قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی اخذ نمایند می رساند


قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی اخذ نمایند می رساند

  قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی  اخذ نمایند می رساند

فرم مربوط به انتخاب درس کارآموزی را از آموزش دریافت نموده و  معرفی نامه کارآموزی را هم از کارشناس گروه  تحویل گرفته و بعد از تکمیل به مدیر گروه ارائه داده تا به تأئید ایشان برسد سپس به دفتر پژوهشی دانشگاه تحویل دهید.