بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه آیین نامه آموزشی مصوبه جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی 1376 مقطع کارشناسی

خلاصه آیین نامه آموزشی مصوبه جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی 1376 مقطع کارشناسی


خلاصه آیین نامه آموزشی مصوبه جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی 1376 مقطع کارشناسی

 

ماده 14:

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است، ساعات غیبت نباید از (سه شانزدهم ) جلسه مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می گردد.

تبصره 2 ماده مذکور:

غیبت در جلسات هفته اول هر درس جزء (سه شانزدهم) جلسه غیبت مجاز دانشجو محسوب می گردد.

ماده 27 مشروطی:

ادامه مطلب