بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، ورودی 87

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، ورودی 87


آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، ورودی 87

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، ورودی 87، بیست وسوم شهریور نود می باشد. لازم به ذکر است، که دانشجویان کارشناسی ارشد، چهارده روز، قبل از دفاع،باید فرم درخواست دفاع خود را پس از امضا از اساتید راهنما، مشاور و مدعو، تحویل گروه دهند