بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر یک مطلب

  رئیس دانشکده فنی                                         شماره تماس                             

  دکتر ملک محمد رنجبر                                1-33690270- 013
 

  مسئول دفتر رئیس ذانشکده فنی

  سید ابوطالب میر حسینی                         1-33690270-013