برنامه های مصوب درحال اجرا -کارشناسی

عنوان رشته لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
مهندسی برق برنامه مصوب    
مهندسی کامپبوتر برنامه مصوب    
مهندسی عمران برنامه مصوب    
مهندسی شیمی برنامه مصوب    
مهندسی نساجی برنامه مصوب    
نانوفناوری-نانو مواد برنامه مصوب    

 

برنامه های مصوب درحال اجرا -کارشناسی ارشد

عنوان رشته لینک دانلود تاریخ تصویب ورودی های مشمول
مهندسی برق برنامه مصوب    
مهندسی کامپیوتر برنامه مصوب    
مهندسی عمران برنامه مصوب    
مهندسی شیمی برنامه مصوب    
مهندسی نساجی برنامه مصوب    
نانو فناوری-نانو مواد برنامه مصوب