بستن
FA EN AR RU FR

کسب مقام سومی تیم دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه در مسابقات علمی،ورزشی و هنری شبکه چهار سیما

کسب مقام سومی تیم دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه در مسابقات علمی،ورزشی و هنری شبکه چهار سیما


کسب مقام سومی تیم دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه در مسابقات علمی،ورزشی و هنری شبکه چهار سیما