بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشریه مجله تحقیقات بتن دانشکده فنی موفق به کسب اعتبار علمی - پژوهشی شد

نشریه مجله تحقیقات بتن دانشکده فنی موفق به کسب اعتبار علمی - پژوهشی شد


نشریه مجله تحقیقات بتن دانشکده فنی موفق به کسب اعتبار علمی - پژوهشی شد

*******************

جناب آقای دکتر علی صدر ممتازی

عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی عمران

 

موفقیت " مجله تحقیقات بتن" را در کسب مجوز علمی - پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شما به عنوان مدیر مسئوول و سردبیر مجله تبریک گفته و موفقیت هرچه بیشتر شما و همکاران محترم مجله را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

 

 

                                                                                                                                         دانشکده فنی