بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسوول آزمون جامع

مسوول آزمون جامع


مسوول آزمون جامع

مسوول آزمون جامع دکتری گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و پردیس بین الملل     از نیمسال جاری جناب آقای دکتر کلته مسوولیت آزمون جامع دکترای گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و پردیش بین الملل را عهده دار هستند. دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون جامع به ایشان مراجعه نمایند.