بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت دانشکده

مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

دکتر ملک محمد رنجبر رئیس دانشکده فنـــی دانشیار گروه مهندسی عمران تلفن : 33690270   داخلی3070 ranjbar@guilan.ac.ir   دکتر اسماعیل فلاح چولابی معـاون آمــوزشــی دانشیار گروه مهندسی برق تلفن: 33690273  داخلی 3031   دکتر مرتضی سهرابی گیلانی مدیر تحصیلات تکمیلی استادیار گروه مهندسی عمران تلفن :33690529 داخلی 3142 m.sohrabi@guilan.ac.ir,   دکتر غلامرضا باقرسلیمی معاون پژوهشی و فناوری استادیار گروه مهندسی برق تلفن : 33690866 داخلی 3115 bsalimi@guilan.ac.ir   مهندس رحیم باخدای پاسکیابی رئیس اداره امور عمومی دانشکده فنی - 33690279-  داخلی 3030