بستن
FA EN AR RU FR

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در فهرست مقالات پراستناد

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در فهرست مقالات پراستناد


قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در فهرست مقالات پراستناد

مقاله جناب آقای دکتر محمد کلته عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک با عنوان ذیل در مجله Applied Themal Engineering که دارای ضریب تاثیر 3.356 می باشد، جز مقالات پراستناد قرار گرفته است.

Title: Experimental and numerical investigation of nanofluid forced convection inside a wide microchannel heat sink

 

Link: https://www.journals.elsevier.com/applied-thermal-engineering/most-cited-articles