بستن
FA EN AR RU FR CHI

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در فهرست مقالات پراستناد

قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در فهرست مقالات پراستناد


قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در فهرست مقالات پراستناد

مقاله جناب آقای دکتر محمد کلته عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک با عنوان ذیل در مجله Applied Themal Engineering که دارای ضریب تاثیر 3.356 می باشد، جز مقالات پراستناد قرار گرفته است.

Title: Experimental and numerical investigation of nanofluid forced convection inside a wide microchannel heat sink

 

Link: https://www.journals.elsevier.com/applied-thermal-engineering/most-cited-articles