بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی اخذ نمایند می رساند

قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی اخذ نمایند می رساند


قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی اخذ نمایند می رساند

  قابل توجه دانشجوییکه می خواهند در تابستان درس کارآموزی  اخذ نمایند می رساند

فرم مربوط به انتخاب درس کارآموزی را از آموزش دریافت نموده و  معرفی نامه کارآموزی را هم از کارشناس گروه  تحویل گرفته و بعد از تکمیل به مدیر گروه ارائه داده تا به تأئید ایشان برسد سپس به دفتر پژوهشی دانشگاه تحویل دهید.