بستن
FA EN AR RU FR

شماره تماس های دیجیتال دانشگاه به همراه شماره های داخلی دانشکده فنی

شماره تماس های دیجیتال دانشگاه به همراه شماره های داخلی دانشکده فنی

***************************

شماره های دیجیتال دانشگاه

9 الی 33690485

2 الی 33690491

33690009

33690982

33690494

33690388

33690399

شماره های داخلی دانشکده (لطفاً روی داخلی کلیک نمایید)