بستن
FA EN AR RU FR

شماره تماس های دیجیتال دانشگاه به همراه شماره های داخلی دانشکده فنی

شماره تماس های دیجیتال دانشگاه به همراه شماره های داخلی دانشکده فنی


شماره تماس های دیجیتال دانشگاه به همراه شماره های داخلی دانشکده فنی

***************************

شماره های دیجیتال دانشگاه

9 الی 33690485

2 الی 33690491

33690009

33690982

33690494

33690388

33690399

شماره های داخلی دانشکده (لطفاً روی داخلی کلیک نمایید)