بستن
FA EN AR RU FR CHI

سرپرست جدید مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد

سرپرست جدید مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد


سرپرست جدید مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر محمدعلی صالحی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی به سمت سرپرست مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان منصوب شد.

برای آقای دکتر صالحی آرزوی موفقیت می نمایم.

مدیریت ، اساتید وکارکنان دانشکده فنی دانشگاه گیلان

 

 

آدرس کوتاه :