بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی علمی پرفسور الکسی نصر در زمینه پردازش زبانهای طبیعی و وظیفه تجزیه

سخنرانی علمی پرفسور الکسی نصر در زمینه پردازش زبانهای طبیعی و وظیفه تجزیه


سخنرانی علمی پرفسور الکسی نصر در زمینه پردازش زبانهای طبیعی و وظیفه تجزیه

*******************************


محتوا:
سخنرانی علمی پرفسور الکسی نصر استاد دانشگاه مارسی فرانسه در ساعت 11 روز سه شنبه 18 شهریور 1393
در دانشکده فنی، تالار شهید انصاری برگزار خواهد شد. از عموم اساتید، دانشجویان و علاقه مندان دعوت می شود
در این سخنرانی حضور داشته باشند. اطلاعات بیشتر در پوستر ضمیمه قابل مشاهده است.

 

                                                                                                                    دانشکده فنی