بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی علمی آقای دکتر مهیارنسبی از دانشگاه استرالیا

سخنرانی علمی آقای دکتر مهیارنسبی از دانشگاه استرالیا


سخنرانی علمی آقای دکتر مهیارنسبی از دانشگاه استرالیا

********************

بدینوسیله به اطلاع می رساند سخنرانی علمی آقای دکتر مهیار نسبی از دانشگاه RMIT استرالیا در زمینه Micro-Nano Fabrication  در روز چهارشنبه مورخ 10/2/93 ساعت 12-10 در آمفی تاتر دانشکده فنی،از طرف گروه مهندسی برق برگزار می گردد.

                                                                                                                    

                                                                                                                                                           دانشکده فنی