بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی علمی آقای دکتر مهیارنسبی از دانشگاه استرالیا

سخنرانی علمی آقای دکتر مهیارنسبی از دانشگاه استرالیا


سخنرانی علمی آقای دکتر مهیارنسبی از دانشگاه استرالیا

********************

بدینوسیله به اطلاع می رساند سخنرانی علمی آقای دکتر مهیار نسبی از دانشگاه RMIT استرالیا در زمینه Micro-Nano Fabrication  در روز چهارشنبه مورخ 10/2/93 ساعت 12-10 در آمفی تاتر دانشکده فنی،از طرف گروه مهندسی برق برگزار می گردد.

                                                                                                                    

                                                                                                                                                           دانشکده فنی