بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی آقای دکتر رامین کوهی کمالی

سخنرانی آقای دکتر رامین کوهی کمالی


سخنرانی آقای دکتر رامین کوهی کمالی

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی

موضوع سخنرانی: با عنوان تعمیق خداباوری و باورهای دینی برای دانشجویان در قالب طرح صحف

 

زمان: روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه  ساعت 30/12 الی 14

مکان: آمفی تئاتر شهید انصاری