بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی آقای دکتر رامین کوهی کمالی

سخنرانی آقای دکتر رامین کوهی کمالی


سخنرانی آقای دکتر رامین کوهی کمالی

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی

موضوع سخنرانی: با عنوان تعمیق خداباوری و باورهای دینی برای دانشجویان در قالب طرح صحف

 

زمان: روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه  ساعت 30/12 الی 14

مکان: آمفی تئاتر شهید انصاری