بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پروپوزال دکتری

دفاع از پروپوزال دکتری


دفاع از پروپوزال دکتری

به آن دسته از دانشجویانی که در مرحله دفاع از پروپوزال دکتری خود هستند یادآور می شود که طبق قانون باید همه دانشجویان دکتری تا پایان نیمسال چهارم تحصیل خود از پروپوزال دکتری دفاع نماید و عواقب تاخیر در دفاع به عهده خود دانشجو خواهد بود.