بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه پایان نامه آقای سید محمد علی اخوان معروفی

دفاعیه پایان نامه آقای سید محمد علی اخوان معروفی


دفاعیه پایان نامه آقای سید محمد علی اخوان معروفی

دانشجوی رشته مهندسی عمران - خاک و پی

موضو ع دفاع تحت عنوان:

 

              بررسی تغییر شکل پذیری خاکهای دانه ای مسلح با خرده لاستیک به روش اجزاء محدود تصادفی

 

زمان : 11 صبح  مورخ 16/6/90

مکان :سالن آمفی تاتر دانشکده فنی

 

 

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر رضا جمشیدی  (استاد یار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان)