بستن
FA EN AR RU FR

دفاعیه پایان نامه آقای احمد اقبالی با عنوان پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ

دفاعیه پایان نامه آقای احمد اقبالی با عنوان پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ


دفاعیه پایان نامه آقای احمد اقبالی با عنوان پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ

دانشجوی رشته مهندسی برق - قدرت  

عنوان پروژه : پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ

 

زمان : دوشنبه  مورخ27 /4/90  ساعت 12

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر حمید شاه عالمی  (استادیار گروه مهندسی برق)

           جناب آقای دکتر آلفرد باغرامیان (استادیار گروه مهندسی برق )