بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه پایان نامه آقای احمد اقبالی با عنوان پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ

دفاعیه پایان نامه آقای احمد اقبالی با عنوان پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ


دفاعیه پایان نامه آقای احمد اقبالی با عنوان پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ

دانشجوی رشته مهندسی برق - قدرت  

عنوان پروژه : پیاده سازی کنترل برداری یک موتور آسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با انیورتر ولتاژ

 

زمان : دوشنبه  مورخ27 /4/90  ساعت 12

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر حمید شاه عالمی  (استادیار گروه مهندسی برق)

           جناب آقای دکتر آلفرد باغرامیان (استادیار گروه مهندسی برق )