بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای هادی خانی مزرعه اخوندی

دفاعیه آقای هادی خانی مزرعه اخوندی


دفاعیه آقای هادی خانی مزرعه اخوندی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک

عنوان پروژه :

           پیاده سازی روش های دو بعدی بازسازی تصویر در توموگرافی الکتریکی بر روی تراشه FPGA

 

زمان : ساعت 9صبح      مورخ 23/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر منوچهر نحوی  (استادیار گروه مهندسی برق)