بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای معین رضایی بلوچی

دفاعیه آقای معین رضایی بلوچی


دفاعیه آقای معین رضایی بلوچی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی - عمران

عنوان پروژه :

          پاسخ ضربه ساختمانهای مجاور تحت حرکات ناهمگون نزدیک به گسل

 

زمان : ساعت 11:00       مورخ 22/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر رضا صالح جلالی  (استادیار گروه مهندسی عمران)