بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای محمد آبراری لزرجانی

دفاعیه آقای محمد آبراری لزرجانی


دفاعیه آقای محمد آبراری لزرجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شیمی نساجی

عنوان پروژه :

   بررسی جذب سطحی مرحله ای سطح فعال کاتیونی و ماده رنگزای آنیونی بر روی بنتونیت

 

زمان : ساعت 8:30       مورخ 15/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر بابک نوروزی (استادیار گروه مهندسی نساجی)

            جناب آقای دکتر اکبر خداپرست حقی (استاد گروه مهندسی نساجی)