بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای محسن جهانی

دفاعیه آقای محسن جهانی


دفاعیه آقای محسن جهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

عنوان پروژه :

  بررسی تاثیر استفاده از مصالح رودخانه ای و شکسته در بتن خود تراکم و نقش انواع فیبر بر آن

 

زمان : ساعت 11:00       مورخ 15/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر علی صدر ممتازی (دانشیار گروه مهندسی عمران)

            جناب آقای دکتر سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد (استادیار گروه مهندسی عمران)