بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای علیرضا عابدین دوست

دفاعیه آقای علیرضا عابدین دوست


دفاعیه آقای علیرضا عابدین دوست

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

عنوان پروژه :

           تحلیل پارامتریک و بهینه سازی یک سیکل ترکیبی برایتون همراه معکوس آن با در نظر گرفتن افت های فشار

 

زمان : ساعت 13:00       مورخ 14/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر کاظم آتشکاری  (دانشیار گروه مهندسی مکانیک)