بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای افشار نعمتی مرساء

دفاعیه آقای افشار نعمتی مرساء


دفاعیه آقای افشار نعمتی مرساء

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی

عنوان پروژه :

   تحلیل عددی و آزمایشگاهی توان باربری ماسه ی پسا روانگرا شده ی انزلی به کمک دستگاه تانک شفاف

 

زمان : ساعت 12:00       مورخ 23/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر علی قربانی (استادیار گروه مهندسی عمران )