بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای احسان زاهدی

دفاعیه آقای احسان زاهدی


دفاعیه آقای احسان زاهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شیمی نساجی

عنوان پروژه :

   تولید نانو ذرات کیتوسان انتخابی و بررسی امکان کاربرد آنها در پزشکی

 

زمان : ساعت 10:00       مورخ 23/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر بابک نوروزی (استادیار گروه مهندسی نساجی)

            جناب آقای دکتر اکبر خداپرست حقی (استاد گروه مهندسی نساجی)