بستن
FA EN AR RU FR

تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسیارشد ورودی 87

تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسیارشد ورودی 87


تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسیارشد ورودی 87

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند برای تمدید سنوات نیمسال تحصیلی اول 90-89 فرم مربوطه را حداکثر تا پایان نیمسال جاری تکمیل و پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه تحویل دهید .