بستن
FA EN AR RU FR CHI

تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسیارشد ورودی 87

تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسیارشد ورودی 87


تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسیارشد ورودی 87

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند برای تمدید سنوات نیمسال تحصیلی اول 90-89 فرم مربوطه را حداکثر تا پایان نیمسال جاری تکمیل و پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه تحویل دهید .