بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از آقای دکتر میراحمدلشته نشائی

تقدیر و تشکر از آقای دکتر میراحمدلشته نشائی


تقدیر و تشکر از آقای دکتر میراحمدلشته نشائی

جناب آقای دکتر لشته نشائی عضو محترم گروه مهندسی عمران

ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که در طول تصـــدی معاونت آموزشی دانشکده فنی

متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امید است درتمامی

مراحل زندگی موفق و موید باشید.

 

                                                                                       دانشکده فنی