بستن
FA EN AR RU FR CHI

تغییر محتوای سبد دروس امتحانی آزمون جامع

تغییر محتوای سبد دروس امتحانی آزمون جامع


تغییر محتوای سبد دروس امتحانی آزمون جامع

مقرر شد از نیمسال جاری درس ریاضیات برای آزمون جامع به صورت اختیاری و بنا به نظر استاد محترم راهنما در بسته امتحانی دروس آزمون جامع ( سه آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی) گنجانده شود.