بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک بابت ارتقا به دانشیاری

تبریک بابت ارتقا به دانشیاری


تبریک بابت ارتقا به دانشیاری

جناب آقای دکتر کاظم آتشکاری ارتقای درجه ی علمی جنابعالی را به مرتبه ی دانشیاری صمیمانه تبریک عرض می نماییم . آرزومند توفیقات بیشتر شما در عرصه ی علم و زندگی می باشیم .