بستن
FA EN AR RU FR CHI

برای دفاع از پایان نامه چه کار کنیم؟

برای دفاع از پایان نامه چه کار کنیم؟


برای دفاع از پایان نامه چه کار کنیم؟

دانشجویان کارشناسی ارشد پس از اطمینان از تثبیت نمرات دروس تئوری و درس سمینار جهت دفاع از پایان نامه خود و فارغ التحصیلی موظفند مراحل زیر را طی نمایند:( توصیه می شود این صفحه را چاپ نموده و به عنوان راهنما،تا پایان کار دفاع و فارغ التحصیلی همراه خود داشته باشید) مراحل دفاع از پایان نامه: مجوز دفاع برای دانشجویانی صادر می شود که مدارک زیر در پرونده آنها موجود باشد الف) گواهی موقت یا دانشنامه مقطع کارشناسی-ب)تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع(مقاطع) قبلی ج) تصویب پروپوزال در سامانه امور آموزشی د) تمدید سنوات از طریق سامانه امور آموزشی. پس از اطمینان از موارد فوق در پرونده دانشجو فرم مجوز دفاع به دانشجو داده می شود تا نسبت به تکمیل آن و سایر موارد دفاع به شرح زیر اقدام نماید؛ 1- تکمیل فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدو تحویل آنبه دفتر تحصیلات تکمیلی حداقل 20 روزه مانده به تاریخ دفاع.(این فرم بایدبا مراجعه حضوری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده در اختیار دانشجو قرار داده شودو مراحل تکمیل آن نیز در پایین صفحه آمده است)* 2- مراجعه به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده و تکمیل فرم تائید مقاله و اخذ نامه تائیدیه مقاله(حداقل 10روز قبل از دفاع) 3- مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی 3 روز زودتر از جلسه دفاع جهت اطلاع از نام "نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع" برای تکمیل فرم صورتجلسه انگلیسی دفاع(توجه: این فرم در صفحه 11 شیوه نامه نگارش پایان نامه وجود دارد و بایستی توسط دانشجو به صورت تایپی تکمیل و در روز دفاع در سه نسخه به نماینده تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود.) 4- تهیه اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدو نصب آن در محلهای مناسب جهت مشاهده سایر دانشجویان چگونه فرم مجوز دفاع را تکمیل نماییم؟ * مراحل تکمیل فرم مجوز دفاع: مراحل تکمیل فرم توسط دانشجو: 1-1 - مراجعه به استاد راهنما جهت پیشنهاد 4 نفر داور برای جلسه دفاع(اخذ امضا) 1-2 - مراجعه به مدیر گروه جهت تعیین 2 نفر از اساتید پیشنهادی به عنوان داور جلسه دفاع(اخذ امضا) 1-3 – مراجعه به استاد راهنما و داوران تعیین شده جهت هماهنگی روز و ساعت دفاع( اخذ امضا) 1-4 – مراجعه به آمفی تاتر دانشکده جهت رزرو سالن جهت دفاع(اخذ امضا از مسئول مربوطه) 1-5 – مراجعه مجدد به داوران و راهنما جهت در اختیار گذاشتن یک نسخه از پایان نامه و تائید نهائی زمان جلسه دفاع(اخذ امضا) 1-6 مراجعه مجدد به مدیر گروه و تائید نهائی(اخذ امضا) 1-7 –تحویل فرم تکمیل شده به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت مشخص نمودن نماینده تحصیلات تکمیلی و انجام کارهای مربوط به دعوتنامه و آماده کردن فرمهای مربوطه