بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

بازدید دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر


بازدید دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

جمعی از دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران در مورخ 19/2/90 از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر بازدید بعمل آوردند و با گروه آشنا شدند.