بستن
FA EN AR RU FR

بازدید دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

بازدید دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر


بازدید دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

جمعی از دانشجویان کارشناسی تربیت معلم تهران در مورخ 19/2/90 از آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر بازدید بعمل آوردند و با گروه آشنا شدند.