بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب مدیر گروه مهندسی برق

انتصاب مدیر گروه مهندسی برق


انتصاب مدیر گروه مهندسی برق

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه و به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده فنی، جناب آقای دکتر نحوی به سمت مدیر یت گروه مهندسی برق منصوب شدند. برای ایشان و اعضای محترم آن گروه آرزوی توفیق روزافزون می نمائیم. د

                                                                                                                       دانشکده فنی