بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه میهمان ،انتقال ،انتقال توأم با تغییر رشته ، تغییر رشته داخلی دانشجویان دانشگاه گیلان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه میهمان ،انتقال ،انتقال توأم با تغییر رشته ، تغییر رشته داخلی دانشجویان دانشگاه گیلان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400


اطلاعیه میهمان ،انتقال ،انتقال توأم با تغییر رشته ، تغییر رشته داخلی دانشجویان دانشگاه گیلان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400