بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقای علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

ارتقای علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان


ارتقای علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

***************************************

براساس ضوابط و آیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان در جلسه هیات ممیزه و پس از بررسی و تبادل نظر بین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقایان: دکتر حسین قنادزاده عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی به مرتبه استادی، دکتر رضا انصاری خلخالی و دکتر رامین کوهی کمالی اعضای محترم گروه مهندسی مکانیک به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

این موفقیت را به این اساتید بزرگوار تبریک عرض می نماییم.

                                                                                                                دانشکده فنی دانشگاه گیلان