بستن
FA EN AR RU FR

ارتقای علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

ارتقای علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان


ارتقای علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

اساتید بزرگوار جناب آقایان:دکتر علی شمس ناتری عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی نساجی، دکتر احمدباقری عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک،دکتر علی کرمی عضو محترم گروه مهندسی برق -الکترونیک

 ****************************

براساس ضوابط و آیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان در جلسه هیات ممیزه و پس از بررسی و تبادل نظر بین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقایان: دکتر علی شمس ناتری و دکتر احمدباقری از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و دکتر علی کرمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

این موفقیت را به این اساتید بزرگوار تبریک عرض می نماییم.

                                                                                                                دانشکده فنی دانشگاه گیلان