بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء علمی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی

ارتقاء علمی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی


ارتقاء علمی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی

براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان درجلسه هیات ممیزه و پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقایان دکتر فرید نجفی از مرتبـه دانشیاری به استادی و دکتر رضا ابراهیمی آتانی از استادیاری به دانشیاری موافقت شد. این موفقیت را به این اساتید بزرگوار تبریک عرض می نماییم.