بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء علمی خانم دکتر راهبه نیارکی اصلی

ارتقاء علمی خانم دکتر راهبه نیارکی اصلی


ارتقاء علمی خانم دکتر راهبه نیارکی اصلی

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان درجلسه هیات ممیزه و پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی خانم دکتر نیارکی اصلی از مرتبـه استادیاری به دانشیاری موافقت شد. این موفقیت را به این استاد بزرگوار تبریک عرض می نماییم .

آدرس کوتاه :