بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء علمی آقای دکتر نوری

ارتقاء علمی آقای دکتر نوری


 

ارتقاء علمی آقای دکتر نوری

براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  درجلسه هیات ممیزه  اعضای هیات دانشگاه گیلان با ارتقاء علمی آقای دکتر مهدی نوری به مرتبه استادی موافقت گردید.

این موفقیت را به آقای دکتر مهدی نوری تبریک عرض می نماییم .

آدرس کوتاه :