بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی آقای دکتر علیرضا صابرکاری

ارتقاء علمی آقای دکتر علیرضا صابرکاری


ارتقاء علمی آقای دکتر علیرضا صابرکاری

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق

براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان درجلسه هیات ممیزه و پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقای دکتر علیرضا صابرکاری از مرتبـه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

این موفقیت را به این استاد بزرگوار تبریک عرض می نماییم