بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری

ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری


ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران

براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان درجلسه هیات ممیزه و پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری از مرتبـه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

این موفقیت را به این استاد بزرگوار تبریک عرض می نماییم. دانشکده فنی