بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری

ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری


ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران

براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان درجلسه هیات ممیزه و پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقای دکتر رضا جمشیدی چناری از مرتبـه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

این موفقیت را به این استاد بزرگوار تبریک عرض می نماییم. دانشکده فنی