بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی آقای دکتر جواد مختاری

ارتقاء علمی آقای دکتر جواد مختاری

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی نساجی ************************************

براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری وبنابه درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان

درجلسه هیات ممیزه و پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقای دکتر جواد مختاری از مرتبـه

استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

 

این موفقیت را به این استاد بزرگوار تبریک عرض می نماییم.

                                                                                                   

 

                                                                                                   دانشکده فنی دانشگاه گیلان