بستن
FA EN AR RU FR

آئین نامه آزمونهای نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری

آئین نامه آزمونهای نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری


آئین نامه آزمونهای نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری

 با توجه به اهداف و سیاست های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت بهبود سنجش علمی داوطلبان آزمون های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاهها در مقطع دکتری این آیین نامه در 8 ماده و 6 تبصره در تاریخ 8/8/89 به تصویب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسید. هدف از این آیین نامه عدالت آموزشی و فرصت برای متقاضیان ورود به دوره دکتری عنوان شده است.

 

آیین نامه دکترا