بستن
FA EN AR RU FR

ساختار گروه فناوری های نوین - نانو مواد

دکتر وحید متقی طلب

مدیر اسبق گروه نانو فناوری

 دکتری: مهندسی پلیمر- نانو لوله های کربنی

مرتبه علمی:دانشیار

 

دکتر آرش منتظری

مدیر گروه نانو فناوری

دکتری:مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد

مرتبه علمی:استادیار

دکترمحمد حسن لقمانی

هیأت علمی

دکتری:شیمی معدنی

مرتبه علمی:استادیار

دکتراحمد احمدی دریاکنار

هیأت علمی

دکتری:مهندسی مکانیک

مرتبه علمی:استادیار

دکترشاهد حسن پور

هیأت علمی

دکتری: شیمی تجزیه

مرتبه علمی:استادیار

دکتریاسر بهاری

هیأت علمی

دکتری:نانوفناوری- نانومواد

مرتبه علمی:استادیار